• Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
  • Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & Partners
JUDr. Dušan Pohovej & partners

V oblasti pracovného práva Vám právnici advokátskej kancelárie poskytnú právne služby najmä podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, ako i iných súvisiacich predpisov, zahrňujúc komplexné poradenstvo vyplývajúce z pracovnoprávneho či obdobného vzťahu, vypracovanie pracovných a iných zmlúv a dohôd podľa pracovného práva, vnútorných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov, poradenstvo pri ukončení pracovného či obdobného pomeru a vypracovanie súvisiacich dokumentov, zastupovanie klientov  v akýchkoľvek  pracovnoprávnych sporoch v súdnom i mimosúdnom konaní, právne zastupovanie v konaniach o náhradu škody, v konaniach o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce, poradenstvo v otázkach sociálneho zabezpečenia a iné právne služby v rámci pracovného práva.